ادبی-تاریخی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ******* لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1389


شراب انگوری

ویلیام شکسپیر

اتللو، پرده ی دوم، صحنه ی سومعجبا از مردمان

دشمنی را از پنجره ی دهان به خانه ی خود راه می دهند

تا گوهر ِ عقل ِ آنها را بدزدد،

و شگفتا از ما که با شادی و دست افشانی

ورود ِ خویش را به عالم ِ حیوانی جشن می گیریم...


شراب انگوری

ویلیام شکسپیر

اتللو، پرده ی دوم، صحنه ی سومعجبا از مردمان

دشمنی را از پنجره ی دهان به خانه ی خود راه می دهند

تا گوهر ِ عقل ِ آنها را بدزدد،

و شگفتا از ما که با شادی و دست افشانی

ورود ِ خویش را به عالم ِ حیوانی جشن می گیریم.م پذیر و روئین تن

ویلیام شکسپیر

هانری ششم، پرده ی سوم، صحنه ی دومآن کس که حق با اوست

عریان و بی حفاظ چنان است

که گویی جوشنی از پولاد بر تن دارد،

و آن کس که حق با او نیست

و جور و ستم دلش را تباه کرده است

هرچند که خود را به هزار جوشن مجهز کند

همچنان زخم پذیر و برهنه است.

پندگویان ِ رؤیایی

ویلیام شکسپیر

ملت، پرده ی اول، صحنه ی سومدر شمار ِ آن کاهنان و کشیشان مباش

که شیب ِ تند و ستیغ ِ پر خار ِ بهشت را به من بنمایی

و خود چون رندان ِ لاابالی

در راه ِ پر گل و ریحان ِ عیش بخرامی

و هیچ پروای ِ خویشت نباشد.ترجمه: حسین الهی قمشه ای
طبقه بندی:
ارسال توسط کیان
آرشیو مطالب